.

وقتی مردم -
۱۳۸٥/۳/٢٧
وقتی مردم

 

وقتی مردم روی قبرم ننويسيد کی بودم

ننويسيد چی می خواستم

چی می گفتم

چی بودم

ننويسيد نه شعری نه شعاری

ننويسيد کی بودم از چه طباری

 وقتی مردن آخرين نقطه راهه

نمی خواد سنگ روی قبرم بزارين

وقتی هر امدنی رفتنی داره

نمی خواد گل روی گورم بکاريد

خيلی ساله پس از اين مرده بودم

عمری به دل مرده بسر برده بودم

بدونه  سهم

بدونه  نام نشون

چوب اين زندگی خوره بودم

پس من را در اشک عاشق شسته شو ده

به جسم خسته من ابرو ده

(( رهگذر تو مرامش نامردی نيست ))

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]