.

چند لحضه سکوت -
۱۳۸٥/٤/۸
چند لحضه سکوت

چند لحضه سکوت برای مرگ عشق

چند کلمه حرف برای از دست دادن تو

پس چاره چست ؟

اگر آدرس عاشقی را می خواهی

رد پاهای اشک هايم را بگيرو برو

تا بدانی خانه عاشق کجاست

ای کاش می دانستم

از همان کودکی

می دانستم که اگر تنها آمدم

و در آخر کار تنها می روم

و در ميان راه تنها نباز دارم

تا در پايان حاوی خانه ابديم باشد

پس کلمه را آنچنان ندانسته آموختم

که بجايی تنها ، تنها ماندم...

آيا من همان رهگذرم که لايفم  جاده های

خشک بی آب و علف باشد

يا که نه می توانم با تو

تمام جادهای سبز که  گوی بر

پا های برهنه ما بوسه های بهاری می زنند

را....

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]