.

قیمت اشک -
۱۳۸٥/٥/۱٠
قیمت اشک

 

قیمتش چند است ؟

اشتباه نکن اشک هایت را می گویم .

آن اشکهایی که وقتی لغزید و از دیدگانت فرو ریخت

همان دیدگانی که بعد از پیمان مردی با خویش

ماه در آسمان لرزید

اشک های تو با ارزش است

با ارزش تر از آن که برای من هدر شود .

 و اما رهگذر . .....

رهگذر با ارزش تر از آن است که تو عتیقه برایش اشک بریزی

راستی  نگفتی  قیمت اشک هایت چند است

قیمت پیشنهادی من تمام زندگانی است

آیا درک می کنی ؟

یا فکر می کنی بوی خیانت می آید  !!! ؟

برای آخرین بار می گویم :

در جاده ای که رهگذر پای نهاده

خیانت حکمش مرگ است .

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]