.

دوستت خواهم داشت -
۱۳۸٥/٦/٢۳
دوستت خواهم داشت

 

یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد

پس نگو که رویای دور از دست خوش نیست

که قبول ندارم

گرچه به ظاهر رهگذر خسته است

 ولی دل رویایست

تابو توانش بشتر از این حرفاست

دوستت دارم و تاوانش هرچی باشد باشد

دوستت خواهم داشت بیشتر از دیروز

باکی ندارم از هیچ کس و هیچ چیز

که تو را دارم

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزا د

راهی نروم که بی راه باشد خطی ننویسم که ازار دهد کسی را

یادم باشد که روزو روزگار خوش است همه چیز رو به راه

 تنها دل ما دل ما دل نیست

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]