.

می روم -
۱۳۸٥/۸/۱٥
می روم

 

با واژه به نام دوستت دارم آغاز نمودم

ولی اکنون...

رهگذر

می روم !!

بیا ای من که تا با هم برویم

که تنها نمی توانم

گذر گاهم  کدامین کوی و دیار است ؟!!!!!! نمـــــــی دانم

طالع شوم به این بود که بروم

میروم به گمانت اما تو میروی

از قلب من ای دیو همچو پری

و قاصدکهای وجودم را به دست صیاد سپردم

ودر مسیرت ایستادم تا مرا با خود همراهی کنی

ولی آمدی در زیر  پاهایت خوردم کردی

و پایان جاده رهگذر

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]