.

شک -
۱۳۸٥/٢/۱۳
شک

اين جا سکوت خواب فراهم نمی شود

از درد خستگيت ذره ای کم نمی شود

بر زخم کاری احساس بی کسی

مجنون چاره تو مرهم نمی شود

وقتی هوای عشق به توهمت کشيده است

وقتی که کسی برای تو همدم نمی شود

وقتی که رود روابط از آب شک پراست

جتی غزل به خاطره محرم نمی شود

عيسی من! تودر پاکی رهگذر گواه باش

هر چند دل به پاکی مريم نمی شود.

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]