.

غروب خورشید -
۱۳۸٥/٢/۱٧
غروب خورشید

 

تا حالا يه رهگذر وديدی که زل زده باشه به

آسمونو غروب خورشيدو  نگاه کنه ؟...

غروبی که خيلی زود جاشو به تاريکی ميده

رهگذر می دونه که خورشيد فقط يه بار طلوع می کنه

يه بار غروب هم  می کنه

رهگذر طلوع کردن خورشيدو نديد حالا می خوا د

که تو غروب خورشید رنگين کمانشو ببينه

آخه مگه مشه  تو آسمون صاف وبدون بارون

رنگين کمانو دبد؟

ولی رهگذر قبل از اين که خورشيد غروب کنه

جاشو به تاريکی بده تو نست که رنگين کمانشو ببينه

اگه اون روز بارون نمی يومد هوا صاف بود

ولی رنگين کمانو ديد فقط به خاطر اشکای تو بود

اشکای که به خاطر يه رهگذر  رو زمين ريخته

رهگذر با اشکای تو گلهای سرخی آ ب داد

که تو باغچه زندگيش کاشته بود

و رهگذر هيچوقت از خارهای آن شکايت نداره

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]