.

لب -
۱۳۸٥/٢/۱٧
لب

 

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است

آری افطار رطب در رمضان مستحب است

روز ماه رمضان  زلف ميفشان که فقيه

بخورد روزه خود را به گمانش که شب است

ريز لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهد

اين عجيب نقطه ی خال تو به بالای لب است

يا رب اين نقطه ی لب را که به بالای بنهاد

نقطه هرکی غلط افتاد مکيدن ادب است

 

رهگذر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]